สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2564


วันที่ 15 มี.ค. 2565
 
             ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 ถือเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ของปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการระบาดอย่างรุนแรง ขึ้นอีกครั้งของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบในทุกมิติของ การปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับและหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไข / ปรับปรุง หรือแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะวิกฤตนี้อาทิเช่น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การกำหนดระเบียบ / มาตรการ /แนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเร่งรัดการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน และการดำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ
ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดและ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง………
 
 
                                                                                      Read more > Print /Download PDF   
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์