สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน

 บทบรรณาธิการ
 
      วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เปิดเล่มด้วยบทความพิเศษ เรื่อง "หนทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีเอกลักษณ์ของจีน” (Path of Combating Corruption with Chinese Characteristics) นำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (The Nation Commission of Supervision: NCS) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินต่างประเทศที่มีความร่วมมือระดับทวิภาคี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ
 
     ถัดไปเป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ผ่านการคัดกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ "การบริการสาธารณะสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” และ "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือน” และบทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ "บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” และ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) กับการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ”
 
     สำหรับคอลัมน์ประจำ "ท่านทราบหรือไม่” เป็นเรื่อง "รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินใช้แก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
 
     นอกจากนี้ กองบรรณาธิการขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดประกวดโครงงานด้านการเสนอแนวคิดการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” ในชื่อกิจกรรม Young Ombudsman Award เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลและนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป โดยกำหนดเปิดรับสมัครและส่งผลงานประมาณเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2565 นี้ หากท่านมีความสนใจกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามไปยังสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา.หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9383 (นางสาวปรมาภรณ์ บุญเขื่อง) 02-141-9242 (นางสาวสุภรณ์ ยิ่งวรการ) ในวันและเวลาราชการ

กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์