สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกประเภท โดยแสวงหาข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม สผผ. ก่อตั้งมากว่า 23 ปี โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน ได้สั่งสม องค์ความรู้ เอกสาร และบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ
  อ่านต่อ...
1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา องค์ความรู้ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ ต่อประวัติศาสตร์ เกียรติประวัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน

2. เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา อำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ผู้ที่เข้าชมได้นำความรู้ไปพัฒนางานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล หาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนผู้มาร้องเรียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนอาคันตุกะที่เข้าเยี่ยมชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อรวบรวมประวัติ ทำเนียบนามผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. เพื่อเป็นการเผยแพร่และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับประชาชน ในหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
  อ่านต่อ... 


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์