สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อแนะนำการส่งบทความ


 
   
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

1. เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ
ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้าในทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม/อาชญาวิทยา
คุณธรรม/จริยธรรม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
เว้นแต่เป็นการเรียบเรียงขึ้นใหม่
 
3. เนื้อหาต้นฉบับ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) มีความยาว 10-20 หน้าพิมพ์ (กระดาษพิมพ์ดีด
ขนาด A4) ต้นฉบับพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS-Words for Windows อักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ดังนี้ ชื่อเรื่องมีขนาดอักษร 18/ตัวหนา ชื่อผู้นิพนธ์
มีขนาดอักษร 14/ปกติ ชื่อสังกัดมีขนาดอักษร 12/ปกติ เนื้อหาส่วนอื่นมีขนาด 16/ปกติ
พิมพ์หน้าเดียวแบบ 1 คอลัมน์ กั้นหน้าและกั้นหลัง 3.17 ซ.ม. กั้นหัวและท้ายกระดาษ 2.50 ซ.ม.
 
4. ในกรณีบทความผู้นิพนธ์ที่เสนอเข้ามาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย หรือ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด ให้ทำเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) ของหน้าแรก
 
5. ส่วนประกอบของบทความวิจัย
     (1) ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     (2) ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ชื่อสถานที่ทำงาน/ติดต่อ/โทรศัพท์ที่ทำงาน/โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร และ E-mail address) โดยทำเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) ของหน้าแรก
     (3) บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเรียงความย่อหน้าเดียวที่มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์ มีสาระโดยสังเขปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) การวิเคราะห์สรุปผล (Results Conclusion) และข้อเสนอแนะที่สำคัญ (Recommendations) พอสังเขป ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
     (4) บทนำ (Introduction) ให้ข้อมูลและประเด็นสำคัญทางวิชาการรวมทั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสมมติฐาน ขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษา นิยามศัพท์ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ พอสังเขป
     (5) วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเรียบเรียงตามลำดับขั้นตอน พอสังเขป
     (6) ผลการวิจัย (Result) รายงานและอธิบายผลที่สำคัญที่เป็นจริง มีตารางหรือภาพประกอบตามความจำเป็นและเหมาะสม
     (7) สรุปและอภิปรายผล (Discussion) นำประเด็นที่สำคัญของผลของการวิจัยมาศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ตามลำดับการเสนอว่าเหมือนหรือแตกต่างจากผลการศึกษาของผู้อื่นอย่างไร โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ การนำผลมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งต่อไป
    (8) หากมีการอธิบายขยายความของเนื้อหาในเนื้อเรื่องให้ใช้เชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote)
    (9) การอ้างอิงและบรรณานุกรมต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับบรรณานุกรมท้ายเรื่อง
 
   
6. ส่วนประกอบของบทความวิชาการ
     (1) ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     (2) ชื่อผู้เขียนและสังกัด (Author & by-line) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ชื่อสถานที่ทำงาน/ติดต่อ/โทรศัพท์ที่ทำงาน/
โทรศัพท์มือถือ/โทรสาร และ E-mail address) โดยทำเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) ของหน้าแรก
     (3) บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเรียงความย่อหน้าเดียวที่มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์
พอสังเขป ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
     (4) บทนำ (Introduction) ให้ข้อมูลและประเด็นสำคัญทางวิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้น ๆ
     (5) เนื้อหา (Body)
     (6) สรุป (Conclusion)
     (7) หากมีการอธิบายขยายความของเนื้อหาในเนื้อเรื่อง ให้ใช้เชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote)
     (8) การอ้างอิงและบรรณานุกรมต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับบรรณานุกรมท้ายเรื่อง
 
7. การอ้างอิงแบบระบบนามปีแทรกในเนื้อหามีรูปแบบ ดังนี้
         (ชื่อ-ชื่อสกุลผู้แต่ง,//ปีที่พิมพ์,//หน้าที่ใช้อ้างอิง) หรือ
         (ชื่อผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล,//ปีที่พิมพ์,//หน้าที่ใช้อ้างอิง)
 
     (1) การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่งคนเดียว
          ผู้แต่งชาวไทย
          ตัวอย่าง (Prawet wasi, 1998, pp.100) หรือ Prawet wasi (1998, pp.100)
          ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใส่เฉพาะชื่อสกุล
          ตัวอย่าง (Jensen, 1991, pp.8)
 
    (2) การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่ง 2 คน
         ใช้คำว่า "and” หรือ "&” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งทั้งสองคนในภาษาอังกฤษ
         ตัวอย่าง (Samit & Miller, 1997, pp.50) (Samit and Miller, 1997, pp.50)
 
    (3) การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่ง 3-5 คน
         ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 ไปเรื่อย ๆ และ
         ก่อนหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายให้ใช้เครื่องหมาย (&) หรือคำว่า "และ” "and” ก็ได้
         ตัวอย่าง (Peter, Bila, Elizabeth, Ngugi, Robert & Rudolph, 1992, pp.50)
 
    (4) การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า
         ใส่ชื่อเฉพาะผู้แต่งคนแรก และตามด้วยคำว่า "และคณะ” หรือ "et al.”
         ตัวอย่าง (Tarantola, et al., 1998, pp.99)
 
8. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมท้ายบทความ
     - บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบ APA–American Psychological Association เป็นมาตรฐาน
     - บรรณานุกรม Foreign Language[1] ใช้ตามหลักเกณฑ์การลงรายการ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Asian Citation Index- ACI  ดังนี้

     (1) การอ้างอิงจากหนังสือ (Books)
          รูปแบบ (format)
          Author.(Year).Romanized Title [Translated Title].Place: Publisher.
          ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่องแปลง [ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ]. สถานที่: สำนักพิมพ์.
          ตัวอย่าง (Example)
                     sanē čhāmrik (1997). kānmư̄ang Thai kap kānphatthanā ratthammanūn
                     [Thai politics and constitutional development].Bangkok: The
                     Foundation for the Promotion of Social Sciences and
                     Humanities Textbooks Projects
 
     (2) การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)
          รูปแบบ (format)
         Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation].
                               (master's/phd thesis). Name of Institute, Place 
         ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่องแปลง [ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ].(ระดับวิทยานิพนธ์ สาขา คณะ).
                             ชื่อมหาวิทยาลัย, สถานที่.
          ตัวอย่าง (Example)
                      Boonmathaya, R. (1997). nǣo khwāmkhit nai kānphatthanā chonnabot
                      phāk tawanʻō̜k chīang nư̄a khō̜ng prathēt Thai  [Contested
                      concepts of development in rural northeastern Thailand].
                      (Ph.D. Dissertation Department of Anthropology). Unniversity
                      of Washington, U.S.A.
 
     (3) การอ้างอิงจากบทในหนังสือ (Book Chapters)
          รูปแบบ (format)
          Author. (Year). Romanized Title of Chapter [Translated Title of
                      Chapter]. In Editor (Ed.), Romanized Title of book [Translated
                      Title of book] (page). Place: Publisher.
          ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทหรือตอนแปลง [ชื่อบทหรือตอนภาษาอังกฤษ]. บรรณาธิการ
                      (ครั้งที่พิมพ์.),ชื่อเรื่องแปลง [ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ].(หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย)
                      สถานที่: สำนักพิมพ์.
          ตัวอย่าง (Example)
                     ʻukrit phǣt nō̜i. (1987) lakkān thīthǣ čhing khō̜ng thritsadī sanyā
                     prachākhom [The Real Principles of Community Contract
                     Theory] In thanasa wong yānnāwā (Ed.),Ratthasāt : Pratyā læ
                     khwāmkhit [Political Science: Philosophy and Thought]
                     (pp.57-59) Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public
                     Company Limited.
 
     (4) การอ้างอิงจากบทความในวารสาร (Journal Articles)
          รูปแบบ (format)
          Author. (Year). Romanized Title [Translated Title] Journal. Vol., No, page.
          ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่องแปลง [ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ].ชื่อวารสาร, ปีที่., เล่มที่, หน้าแรกจนถึง
                              หน้าสุดท้าย.
         ตัวอย่าง (Example)
                     Soparatana Jarusombat. (2017). konkai chœ̄ng sathāban nai kānbō̜rihān
                     čhatkān panhā singwǣtlō̜m khām phromdǣn [Institutional
                     Arrangements to ManageTransboundary Environmental
                     Problems]. Journal of the Ombudsman, 22., 2, 103-105.
 
     (5) การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ (Interview)
          รูปแบบ (format)
          Romanized Interviewee Interviewee’s in original language. (Year, Month date).
          Interview. Position(If there is). Affiliation or Address
          ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์แบบแปลง ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี, เดือน, วัน). สัมภาษณ์. ตำแหน่ง (หากมี).
          การติดต่อหรือที่อยู่.
          ตัวอย่าง (Example)
                     Sakunchai Sakdā สกุลชัย ศักดา (2017, August 8). Interview. President.
                     Khon Khen University.
 
     (6) การอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ (Internet/Website)
          รูปแบบ (format)
          Romanized Auther Author’s in original language. (Year, Month date).
          Romanized Title[Translated Title]. Retrieved from URL.ชื่อผู้แต่งแปลง.
          ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่องแปลง [ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ]. ค้นเมื่อ วัน, เดือน, ปี.
          จากชื่อ URL
          ตัวอย่าง (Example)
                      Rātchakitčhānubēksā ราชกิจจานุเบกษา. (1999).
                      phrarātchabanyat kānsưksā hǣnchāt  Phō̜.Sō̜. 2542
                      [Act National Education, 1999]. (16, August, 2020). Retrieved from 
                      http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm 
                    
     (7) อ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference papers/proceedings)
          Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of paper].In Editor (Ed.), 
                                Romanized Title of conference [Translated Title of conference]      
                                (page). Place: Publisher.
          ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทหรือตอนแปลง [ชื่อบทหรือตอนภาษาอังกฤษ]. บรรณาธิการ
                             (ครั้งที่พิมพ์.),ชื่อเรื่องแปลง [ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ].(หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย)
                              สถานที่: สำนักพิมพ์
          ตัวอย่าง (Example)
                      Viddhavat Rajatanun. (2016).
                      wiwatthanākān khō̜ng phū trūatkān phǣndin : kō̜raniprathēt Thai
                      [The evolution of the Ombudsman: the case of Thailand].
                      In Roypim Therawong(Ed.),kān prachum radap lōk khō̜ng sathāban
phū trūatkān phǣndin rawāng prathēt khrang thī sipʻet 
                       [11th World Conference of the International Ombudsman Institute]    
                      (pp.167-181).Thailand: n.p.
 
9. หลักการ Romanization ในภาษาต่าง ๆ จะยึดตามหลักเกณฑ์สากลของ "Library of congress” โดยสามารถสืบค้นจาก website: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html และสำหรับ Thai Romanization สามารถใช้โปรแกรมแปลงสาส์นจาก website: http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
 
10. การพิจารณารับบทความ
     (1) กองบรรณาธิการพิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตและความเหมาะสม ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
ตลอดจนรูปแบบการพิมพ์ตามข้อกำหนด
     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอ่านประเมินเนื้อหาของบทความเพื่อควบคุมคุณภาพทางวิชาการ จำนวน 3 ท่าน/บทความ
ด้วยวิธีการประเมินแบบ Double Blinded ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Thaijo2 โดยผู้นิพนธ์จะต้องแก้ไขบทความ 
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ
     (3) กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกบทความที่ผู้นิพนธ์มิได้แก้ไขปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการและผลการวินิจฉัยของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด
     (4) ผู้นิพนธ์บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้รับวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ จำนวน 2 เล่ม, หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ และค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด
     (5) เนื้อหา หรือ ข้อความในบทความถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

11. กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบทความที่ส่งผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ombudsman.go.th/ombudsmanstudies (หัวข้อ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน”)
 
12. สถานที่ติดต่อ
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 9146
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anyapatch@ombudsman.go.th
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์