สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ


 

1. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2. พันตำรวจเอก ดร. ฐากูร นิ่มสมบุญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร. พัชรา สินลอยมา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4. พันตำรวจตรี ดร. ปริญญา ลีลานันท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
5. ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

6. ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร มณีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุภางค์ จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

15. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. กฤษณพงศ์ พูตระกูล มหาวิทยาลัยรังสิต
16. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญธร อินศร

มหาวิทยาลัยมหิดล

21. รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22. รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม มณีโรจน์

มหาวิทยาลัยรังสิต

23. รองศาสตราจารย์ ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

24. รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25. รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

26. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี มากมี มหาวิทยาลัยบูรพา
27. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28. รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
29. รองศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. รองศาสตราจารย์ ดร. วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
31. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด มหาวิทยาลัยมหิดล

32. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโฉม พิเชษญบุญเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

33. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34. รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

35. รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนทิพย์ จิตสว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

36. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

37. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

38. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

39. รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

40. รองศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

41. รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

43. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร สุทันกิตระ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรวรรณ พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพปฎล สุนทรนนท์
สำนักงาน ป.ป.ส.
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สินเธาว์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนันดา จันทร์สุกรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยบูรพา

58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา

มหาวิทยาลัยบูรพา

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิรวิทย์ วิชาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวลัญช์ โรจนพล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษ พุกกะเวส มหาวิทยาลัยมหิดล
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฐ พชรธนนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธิกานต์ มีจั่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

70. ดร. ณภัทร ชัยมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

71. ดร. ตายูดิน อุสมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

72. ดร. ปัทมา จันทร์เจริญสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

73. ดร. ไพเราะ มากเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

74. ดร. มนทกานต์ ฉิมมามี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75. ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
76. ดร. วศิน โกมุท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

77. ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

78. ดร. ศรัณย์ จิระพงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

79. ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

สถาบันพระปกเกล้า

80. ดร. อนุสรณ์ เกิดศรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

81. ดร. อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

82. นางจงจิต อรรถยุกติ

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

83. นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

84. นายทิฆัมพร ศรีจันทร์

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

85. นายพยนต์ สินธุนาวา

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

86. นายสุรเดช แสงเพ็ชร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

87. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์