สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2561


วันที่ 14 มี.ค. 2562
 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทกำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อรองรับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีการปรับเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชนทั้งในเชิงระบบและในเชิงปัจเจกผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและกระบวนการพิจารณาข้อเร้องเรียน ในแง่นี้ ข้อร้องเรียนจากประชาชนและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีต่อภาครัฐจึงเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนถึงผลของการดำเนินงานของรัฐที่ส่งผลต่อประชาชน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและเยียวยาทุกข์ร้อนของประชาชนให้หมดสิ้นไปเป็นเป้าหมายสำคัญ ประกอบกับความยุติธรรมตามหลักกฎหมาย บนพื้นฐานของความเหมาะสม การประนีประนอม และต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มิได้มุ่งหวังให้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมุ่งพิจารณาตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้แล้วก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควรเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในเชิงระบบที่ส่งผลต่อประชาชนในภาพรวมของประเทศอีกด้วย............. 

 

 

« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์