สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2555


 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเชิงระบบ ลดข้อร้องเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง พัฒนากระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มผู้ดรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนได้ทำการประชุมหารืออย่างใกล้ชิดกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมีข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการบริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นองค์กรที่เปี่ยมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยพัฒนาทักษะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในทุกสายงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบรู้และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ มีจิตใจในการให้บริการประชาชน และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างธรรมาภิบาลได้ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์