สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน >> วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน >> ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย: ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise in Thailand: some observations on the social enterprise promotion bill)

วันที่ 16 ก.ค. 2561
 
          วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ช่วยเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ เพราะกระบวนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการแสวงหากำไรทางธุรกิจและการแก้ปัญหาสังคมในขณะเดียวกัน แม้รัฐบาลไทยจะเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ข้อกำหนดและรายละเอียดสำคัญๆ เกี่ยวกับวิสาหกิจที่ปรากฎในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องทิศทางการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจนี้ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกำหนดสถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านการนิยามคำว่า "วิสาหกิจเพื่อสังคม" และในด้านการกำหนดมาตรการส่งเสริมที่จะทำให้ทิศทางการพัฒนาของวิสาหกิจเพื่อสังคมประสบผลสำเร็จ บทความวิจัยนี้พบว่า ความพยายามที่จะกำหนดให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่ในรูปนิติบุคคลตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นการกำจัดความหลากหลายของรูปแบบทางธุรกิจ เช่น เจ้าของกิจการคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เน้นการใช้มาตรการทางภาษี ซึ่งเป็นมาตรการที่มักจะมุ่งกระตุ้นความสนใจของผู้ประกอบการเพียงช่งเวลาหนึ่งเท่านั้น ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เข้าใจวิสาหกิจประเภทนี้ บทความนี้สรุปว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ควรจะทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ถ่องแท้ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมวิสาหกิจนี้อย่างยั่งยืนต่อไป
 

ประพิน  นุชเปี่ยม
ติญทรรศน์  ประทีปพรณรงค์
บงกช  เจนจรัสสกุล
 
 
 
« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์