สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2554


 

          ผู้ตรวจการแผ่นดินมีนโยบายมุ่งมั่นในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนประสานความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างถูกต้อง และสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยสะดวกมากขึ้น การพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียนด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การศึกษาเชิงวิชาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในทุกสายงานให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์