สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2553


 

          ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมเรียกว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนตามคำร้องเรียนเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ได้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินโดยให้มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม (ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล) การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น และการพิจารณาสอบสวนได้เองโดยไม่ต้องมีคำร้องเรียน หากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
 
          ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการสร้างมาตรฐานทาง คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังช่วยเยียวยาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และจากผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์