สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2552


 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมานั้น ได้ให้อำนาจหน้าที่แก่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล) การติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรวมตลอดถึงข้อพิจารณา เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น และการพิจารณาสอบสวนได้เองโดยไม่ต้องมีคำร้องเรียน หากกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนร่วมหรือเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
 
          ภารกิจดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่มีความละเอียดซับซ้อน ต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการที่จะแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน การส่งเสริมและให้คำแนะนำในการจัดทำประมวลจริยธรรม และการติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ย การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษาประเด็นปัญหาที่จะนำไปสู่การแก้ไขในภาพรวม การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับการสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินในการร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน จึงส่งผลให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนของปี 2552บรรลุภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้ร้องเรียนได้รับความพอใจมากขึ้น 
 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์