สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560


วันที่ 28 มี.ค. 2561
 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถือเป็นช่วงเวลาที่ก้าวผ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ได้มีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในด้านการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกิดสมควรแก่เหตุ และแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้หากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และช่วงเวลาหลังจากนั้น เป็นการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในส่วนการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงยังคงดำเนินการภายใต้อำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ3.ศ. 2552 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 273 ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน การดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง.......... 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์