สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2551


 

          บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และยังเพิ่มอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้มีมากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดคzวามเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะขึ้นพิจารณาได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีการร้องเรียน เพิ่มอำนาจในการตรวจสอบเรื่องการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้ว กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่รวมถึงการพิจารณาของศาล และให้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งให้มีอำนาจติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและเสนอข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น
 
          จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่า บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เยียวยาบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะยังผลให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภานั้น ยังถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้เผยแพร่ผลงานของตนเองจากการที่ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถในการแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็นการสื่อสารข้อมูลให้องค์กรต่างๆ ได้รับทราบถึงภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในรอบปีอีกด้วย

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์