สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2556


 

          ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีวิสัยทัศน์ในการทำงานในการเป็น "องค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” โดยมีพันธกิจหลักคือ ตรวจสอบ พัฒนา และเสริมสร้างกลไก การใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษา และเผยแพร่งานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ ตรวจสอบและเสริมสร้างความเป็นธรรมในการใช้อำนาจรัฐ รณรงค์ เสริมสร้าง และบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ในการปลูกฝัง ปลุกจิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง คือ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนแล้ว จะต้องป้องกันมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนซ้ำซ้อน โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เพื่อให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของแต่ละหน่วยงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคล
 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์