สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559


วันที่ 5 มิ.ย. 2560
 

          ในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาของการโศกเศร้าอาดูรของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และทั่วโลกต่างร่วมไว้อาลัยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะแห่งการครองสิริราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามตามหลักทศพิธราชธรรมทุกประการ อีกทั้งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประเทศชาตินานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาสมดังพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์