สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2550


 

          ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยยึดแนวทางสันติวิธีในการทำงาน เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และเสนอแนะให้มีการแก้ปัญหาแล้วสรุปรายงานเสนอแนะแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในฐานะที่เป็นหน่วยงานธุรการฯ นอกจากจะต้องมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีความเชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วก็เป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้สัมฤทธิผล

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์