สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2558


วันที่ 19 พ.ค. 2559
 

          ผู้ตรวจการแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะร่วมกันปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดผลอย่างเป็นธรรม จึงได้วางแผนการดำเนินงานโดยเน้นหลักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเกิดเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติของปัญหา อีกทั้งในหลายกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองเพื่อประเมินสภาพปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์