สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ >> ภาพกิจกรรม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน “Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards” และการสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 22 พ.ค. 2566

    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา "Ombudsman Awards 2022” และ "Young Ombudsman Awards” เพื่อมอบรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ และการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมธรรมาภิบาลที่ดี งานจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 
     ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ Ombudsman Awards 2022 แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่
     สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) 
     ผลงาน : Rama Telecare เป็นผลงานนวัตกรรมการบริการสุขภาพทางไกลที่สร้างและพัฒนาเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยที่ติดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู หรือให้ยา ตรวจการนอนหลับ ฝึกพูดออนไลน์
และผู้ป่วยสมองเสื่อม รวมถึงระบบการจัดส่งยาและยาเย็น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ลดความแออัด และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
     หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) 
     ผลงาน : โครงการระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) เป็นผลงานนวัตกรรมการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอาชีพประมงทะเลจากการถูกเอาเปรียบของช่องว่างทางกฎหมาย
ลดปัญหาแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก คุ้มครองสิทธิแรงงานและการค้ามนุษย์ เพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจในการส่งออกสินค้าอาหารทะเล 
     หน่วยงาน : กรมประมง 

     สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานฯ Young Ombudsman Awards แบ่งเป็น 2 ผลงาน ได้แก่ 
     2.1 ผลงานประเภทโครงงานด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
          ผลงาน : "แนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นโครงงานที่มุ่งศึกษาและแสวงหาแนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ภาคประมงทะเล และอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานภาคประมง รวมถึงผู้ประกอบการประมงในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการศึกษาอ้างอิงถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกิดขึ้นจริงไปสู่การวิเคราะห์ผล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในมิติที่หลากหลาย ตลอดจนมีข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอีกทางหนึ่ง 
     ทีม : Justice for Fisherman Labour มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

     2.2 ผลงานประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน 
     ผลงาน : "ฉันจะแจ้ง : ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อรับคำร้องเรียน พร้อมด้วยระบบคัดกรองความเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เป็นระบบคัดกรองความเกี่ยวข้องในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เข้าถึงการขอใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย , การรับคำร้องเรียนที่ละเอียด ตรงจุดและน่าเชื่อถือ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคัดกรองเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ โดยสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเดิมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยตรง 
     ทีม : ฉันจะแจ้ง มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ช่วงบ่ายมีการเสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในระดับชาติ และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการเสวนา และมีผู้ร่วมการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย หัวข้อ "บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมในสังคม” โดยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวข้อ "ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People - Centered Justice)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ "การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” โดยดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุด และหัวข้อ "ทิศทางและประเด็นการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาในภาพรวมของประเทศไทย” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

     รวมทั้ง ภายในงานยังมีนิทรรศการ และการออกบูธแสดงสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ อีกด้วย
     ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกย้อนหลังได้ที่ 

     พิธีมอบรางวัลพระราชทาน "Ombudsman Awards 2022” และ "Young Ombudsman Awards” 
     https://fb.watch/kGBQ3vVqh1/?mibextid=SDPelY

     การสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 
     https://fb.watch/kGBRT12dGq/?mibextid=SDPelY
 
     เอกสารประกอบพิธีมอบรางวัลพระราชทานฯ และการสัมมนาวิชาการฯ
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์