สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2565


วันที่ 16 มี.ค. 2566
 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาภาระของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และบุคลากรขององค์กรเป็นหลัก จึงต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การกำหนดระเบียบ / มาตรการ / แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเร่งรัดการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน และการดำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัด ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง การเน้นการทำงานในเชิงรุกด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ในการเยียวยาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดินยังเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนจากประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เพิ่มการดำเนินการสอบสวนเชิงระบบให้มากขึ้นกว่าเดิมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ บัญญัติไว้ ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากทุกภาคีได้มีโอกาสมีส่วนร่วมการทำงานแบบบูรณาการ และเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ...
 
 
                                                                                      Read more > Print /Download PDF   
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์