สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ

วันที่ 3 มี.ค. 2564
 
ลำดับ

หมวดหมู่/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/หลักเกณฑ์/มาตรการ/คู่มือ

ประกาศใช้
(วันที่)
บังคับใช้
(วันที่)
สถานะ
1. รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ

1.1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

6 เม.ย. 60

6 เม.ย. 60

บังคับใช้

1.2

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช 2560

27 ธ.ค. 60

28 ธ.ค. 60

บังคับใช้

1.3

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

2 มี.ค. 61

3 มี.ค. 61

บังคับใช้

1.4

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของระชาชน กรรมการและการรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

28 ธ.ค. 61

29 ธ.ค. 61

บังคับใช้

2. หมวดผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระเบียบ

2.1

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2562

4 มิ.ย. 62

5 มิ.ย. 62

บังคับใช้

2.2

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2562

26 เม.ย. 62

27 เม.ย. 62

บังคับใช้

2.3

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563

29 ม.ค. 63

30 ม.ค. 63

บังคับใช้

2.4

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 5 ก.พ. 63 6 ก.พ. 63 บังคับใช้

2.5

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 3 ธ.ค. 61 4 ธ.ค. 61 บังคับใช้

2.6

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 4 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 บังคับใช้

2.7

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 29 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 บังคับใช้

2.8

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 28 ส.ค.63 29 ส.ค. 63 บังคับใช้
 3. หมวดการสอบสวน และการแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
 ระเบียบ

3.1

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้งการร้องเรียนการแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562 23 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 บังคับใช้
ประกาศ

3.2

ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 23 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 บังคับใช้
 4. หมวดบริหารงานบุคคล
ระเบียบ

4.1

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 28 ม.ค. 53 29 ม.ค. 53 บังคับใช้

4.2

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2556 24 ม.ค. 56 25 ม.ค. 56 บังคับใช้

4.3

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 7 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 บังคับใช้

4.4

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 26 พ.ย. 63 27 พ.ย. 63 บังคับใช้

 4.5

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจของเลขาธิการในกิจการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 28 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 บังคับใช้

4.6

ระเบียบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ. 2563

5 มี.ค. 63

5 มี.ค. 63

บังคับใช้

4.7

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการลาออกจากงานของพนักงาน พ.ศ. 2564 9 มี.ค. 64  10 มี.ค.64 บังคับใช้

4.8

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2564 25 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 บังคับใช้

4.9

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 บังคับใช้

4.10

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2565 17 มิ.ย. 65 18 มิ.ย. 65 บังคับใช้

4.11

ระเบียบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการลาของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 26 ก.ย. 66 26 ก.ย. 66 บังคับใช้
ประกาศ

4.12

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการเทียบตำแหน่งพนักงาน ตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 27 ธ.ค. 62 1 ม.ค. 63 บังคับใช้

4.13

หลักเกณฑ์และวิธิการปรับวุฒิของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2562 21 มี.ค. 62  21 มี.ค.62 บังคับใช้ 
4.14
8 ธ.ค. 63  9 ธ.ค. 63 บังคับใช้
4.15
3 ต.ค. 66  3 ต.ค. 66 บังคับใช้
4.16
27 มี.ค. 67  27 มี.ค. 67 บังคับใช้
5. หมวดการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระเบียบ

5.1

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 13 ก.ย. 62 14 ก.ย. 62 บังคับใช้

5.2

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ. 2562 13 ก.ย. 62 14 ก.ย. 62 บังคับใช้

5.3

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. 2562 8 มี.ค. 62 9 มี.ค. 62 บังคับใช้

5.4

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562 6 ธ.ค. 62 7 ธ.ค. 62 บังคับใช้

5.5

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2562 9 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 บังคับใช้

5.6

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ้างบุคคลหรือสถาบัน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2563 21 ส.ค. 63 22 ส.ค. 63 บังคับใช้

5.7

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบ พ.ศ. 2563 7 พ.ค. 63 8 พ.ค. 63 บังคับใช้

5.8

ระเบียบผูู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 30 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66 บังคับใช้

5.9

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 9 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 บังคับใช้
มาตรการ

5.10

15 มิ.ย. 61    
6. หมวดทั่วไป
ระเบียบ

6.1

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 24 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61 บังคับใช้

6.2

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 8 มี.ค. 62 9 มี.ค. 62 บังคับใช้

6.3

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยรถสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 22 ต.ค. 63 23 ต.ค. 63 บังคับใช้

6.4

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 7 ม.ค. 64 8 ม.ค. 64 บังคับใช้

6.5

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 13 พ.ค.64 14 พ.ค.64 บังคับใช้

6.6

ระเบียบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 25 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. 63 บังคับใช้
ประกาศ

6.7

ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ตราสัญลักษณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 21 ก.ย. 50  21 ก.ย.50 บังคับใช้

6.8

ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การกำหนดวิธีการและรูปแบบการเปิดเผยรายงาน พ.ศ. 2562 5 มี.ค. 62  6 มี.ค. 62 บังคับใช้

6.9

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 256 2 ต.ค. 66  2 ต.ค. 66 บังคับใช้
7. หมวดการประชาสัมพันธ์
มาตรการ

7.1

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 15 มิ.ย. 61    

7.2

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 15 มิ.ย. 61    
8. หมวดการตรวจสอบภายใน
ระเบียบ

8.1

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63 บังคับใช้

8.2

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2566 19 ม.ค. 66 26 ม.ค. 66 บังคับใช้
กฎบัตร

8.3

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 บังคับใช้

8.4

กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 17 มี.ค. 64 17 มี.ค.64 บังคับใช้
9. หมวดการป้องกันการทุจริต
ประกาศ

9.1

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 8 พ.ค. 62  8 พ.ค. 62 บังคับใช้

9.2

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน เพื่อความปลอดทุจริตจากการปฏิบัติงาน 15 มิ.ย. 61
 15 มิ.ย.61
บังคับใช้

9.3

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 25 มี.ค. 62  25 มี.ค.62 บังคับใช้

9.4

16 ธ.ค. 65

16 ธ.ค. 65 บังคับใช้
คู่มือ

9.5

คุ่มือประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 15 มิ.ย. 61   บังคับใช้
10. หมวดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ

10.1

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 บังคับใช้

« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์